راهی جدید برای موفقیت نوآوری پیشرفت

معرفی ما

فعالان نوآوری اجتماعی نیز از فناوری و به ‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین هوش مصنوعی و شبکه های اجتماعی بهره می برند و به مباحث تأمین مالی فعالیت خود و حتی خلق ثروت در کنار حل مسئله و انجام مسئولیت اجتماعی توجه دارند، اما تفاوت آنها با زیست بوم استارتاپی کشور در این است که تأکید اصلی و اولیه بر خلق ثروت و مبتنی بر توسعه فناوری نیست، بلکه تلاش دارد مسائل اجتماعی را از طریق راه حل های اجتماعی و با ایجاد فضای مشارکت مردم حل کند. تمرکز بر حل مسائل اجتماعی از طریق راه حل های اجتماعی، ویژگی بارز نوآوری اجتماعی و فناوری های اجتماعی و مردم پایه است.

معنای نام نوپیا

نوپیا، واژه ترکیبی است که از دو واژه نو و پیا که پیا به معنای ارج، مکنت و منزلت است، خلق شده و اشاره دوباره به ارج و منزلت رسیدن ایران و آینده ای روشن برای آن دارد. ایرانیان بر این باور هستند که گذشته باشکوهی به لحاظ تمدنی و نظم اجتماعی داشته و این گذشته را در برخی نقاط تاریخی خود مانند دوره صفویه تجربه کرده اند. همین زمینه تاریخی که با شواهد متعدد قابل ارزیابی است، این گمانه را درباره آینده ایران تقویت می کند که ملتی که گذشته اصیل و باارزشی را در حافظه تاریخی خود دارد، امکان خلق آینده ای روشن را خواهد داشت.

نوپیا، مخففی از «نوآوری و پیشرفت ایران» نیز هست که به خواست عمومی ایرانیان برای خلق نحوی دیگر از زیستن، مبتنی بر بوم و فرهنگ و تاریخ و تمدن ایرانی اسلامی ما در جهان جدید اشاره دارد. این عبارت و همچنین عبارت «آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران...» به عنوان اسلوگان استفاده می شود.

درباره نوآوری اجتماعی

تعاریف متعددی برای این اصطلاح مطرح شده است که رایج ترین آن خلق کالاها و خدمات جدید از طریق خلاقیت و نوآوری عمومی و اجتماعی برای بهبود کیفیت زندگی است. اما آنچه در نوپیا بیشتر مدنظر است، تعاریفی است که نوآوری اجتماعی را به تغییرات پایدار و عمیق اجتماعی و تحول در حکمرانی و سبک زندگی گره می زند. نوآوری اجتماعی را در تعریفی دیگر، حل مسائل اجتماعی از طرق اجتماعی تعریف کرده اند که با تاکید بر پیچیدگی یا گستردگی مسائل اجتماعی که حل آنها از توان دولت ها و یک نهاد و سازمان بیرون است می شود به این تعریف توجه ویژه داشت. به عبارت دیگر، نوآوری اجتماعی در موقعیتی که با مسائل پیچیده و یا گسترده اجتماعی نیاز داریم کمک می کند تا با شکل گیری اراده های جمعی و حضور مردم، مسائل حل شوند.

نوپیا و زیست بوم نوآوری و پیشرفت در ایران

بر اساس آنچه در زمینه نوآوری اجتماعی مطرح شد، نوپیا به دنبال نقش آفرینی ولو اندک بر بسط زیست بوم نوپای نوآوری اجتماعی در ایران با سویه پیشرفت کشور است.

یکی از عوامل موثر که شاید، از جمله مهمترین عوامل باشد، افزایش ارتباط موثر کنشگرانی است که در قالب فعالان نوآوری اجتماعی، گروه های مردمی، مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها، صندوق های سرمایه گذاری، دپارتمان های مطالعاتی، دفاتر نوآوری در شهرهای مختلف کشور و ... در عرصه های بسیار متنوع و در نقاط مختلف کشور شکل گرفته اند و فعالیت دارند.

برخی فعالیت ها که در ابتدای این مسیر می تواند به شکل یابی و انسجام بیشتر این جامعه کوچک با دغدغه ها، رسالت و اهداف نزدیک به هم کمک نماید، اقداماتی مانند موارد زیر است:

ثبت اطلاعات و راه های ارتباطی مراکز نوآوری و کنشگران این عرصه برای ارتباط بیشتر

گفتگوهای تخصصی و دامنه دار درباره مفهوم نوآوری اجتماعی و ابعاد و زوایا و لوازم و موانع آن

انتقال تجربیات و ایجاد فرآیندهای ارتباطی با هدف یادگیرندگی متقابل(از مرور قصه های تولد مراکز نوآوری و ایده های محوری آنها تا مشکلات و مصائب پیش روی در این مسیر)

ایجاد ابزارها و رویه های هویت ساز برای جمع فعالان و کنشگران نوآوری اجتماعی مانند گردهمایی سالانه فعالان، نشست های تخصصی و نشریه و ...