محمد مخبر عصر روز پنجشنبه 30 تیرماه در اختتامیه اولین رویداد ملی نوآوری اجتماعی با عنوان "نوپیا" که با شعار نوآوری و پیشرفت ایران در محل پردیس چارسو برگزار شد، با اشاره به اینکه محور همه حرکت های پیامبران و مصلحان در طول تاریخ مردم بوده اند، افزود: ممکن است ایده ای در طول تاریخ بشر از یک مصلح بوجود آید اما این مردم هستند که منشا تحول آن ایده می شوند و برای محقق شدن آن آرمان ها باید جامعه و مردم به صحنه آیند.