نوپــیا : نوآوری و پیشرفت ایران

اولین دورهمی فعالان حوزه نوآوری اجتماعی نوپیا

با موضوع نوآوری‌های اجتماعی و نقش اتم‌ها در حل مسائل کشور


آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران ...

www.noupia.ir

www.aparat.com/noupia.event